wstecz

III edycja miejskiego programu stypendialnego

Urząd Miasta Łodzi przystępuje do realizacji III edycji miejskiego programu stypendialnego w roku akademickim 2013/2014.

stypendia Miasta Łodzi dedykowane są:

  • studentom I roku studiów stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej oraz
  • studentom I roku studiów doktoranckich posiadających szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (temat ich planowanej rozprawy doktorskiej powinien być ściśle związany przynajmniej z jednym
    z kierunków priorytetowych określonych w załączniku Nr 1 do Regulaminu),

Termin zgłaszania wniosków o stypendium na rok akademicki 2013/2014 upływa z dniem 15 października br.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje dot. stypendiów Miasta Łodzi wraz z regulaminem oraz wykazem kierunków uprawniających do przyznania stypendium są dostępne na stronie internetowej programu „Młodzi w Łodzi” (www.mlodziwlodzi.pl)  w zakładce „Inicjatywy”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z p. Przemysławem Fabjanowskim z Oddziału ds. Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi: tel. 638-58-67, e-mail: p.fabjanowski@uml.lodz.pl.