FAQ

Przewody doktorskie – wszczęte do 30.04.2019 r.

1. Czy do wszczęcia przewodu doktorskiego niezbędne jest posiadanie publikacji naukowej.

Odp.
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki.

 

2. Czy rozprawę doktorską może stanowić cykl publikacji.

Odp.
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

 

3. Czy rozprawa  doktorska powinna  zawierać streszczenie.

Odp.
Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

 

4. Jakie  i do kiedy należy zdać egzaminy w przewodzie doktorskim.

Odp.
Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej kandydat zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

  • dyscypliny podstawowej
  • dyscypliny dodatkowej (filozofia lub historia medycyny)
  • nowożytnego języka obcego

 

5. Kto może być zwolniony z egzaminu w zakresie nowożytnego języka obcego.

Odp.
Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat  jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 

6. Jakie egzaminy w przewodzie doktorskim można zdawać  z dyscyplin niemedycznych  jako egzaminy dodatkowe.

Odp.

z filozofii:
– egzaminator: dr n . hum. Anna Alichniewicz  p.o. kierownika Zakładu Bioetyki
– członek komisji egzaminacyjnej  dr hab. n. hum. Prof. nadzw. Mieczysław Gałuszka

z historii:

– egzaminator: dr n. med. Bogumiła Mirosławska-Kempińska
– członek Komisji egzaminacyjnej  dr hab. n. hum. Prof. nadzw. Mieczysław Gałuszka

z socjologii:

egzaminator: dr hab.. n. hum. prof. nadzw. Wojciech Bielecki
lub dr hab. prof. nadzw.  Mieczysław Gałuszka