Reaktywacja

Podstawa prawna

Informacje ogólne

Kto może się ubiegać o zgodę na wznowienie studiów:

 1. osoba, która zrezygnowała lub została skreślona z listy studentów, w tym z powodu złożenia rezygnacji ze studiów, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów
 2. osoba, u której od daty złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy studentów minęło nie więcej niż 3 lata
 3. osoba, która została skreślona z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może się ubiegać o wznowienie studiów, gdy kara wydalenia została zatarta w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 4. osoba, która złoży wniosek do Rektora za pośrednictwem Prodziekana
 5. uprawnienie do wznowienia studiów jest jednorazowe
 6. wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem semestru

Procedura postępowania Reaktywacyjnego

Wznowienie studiów

 1. decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor na wniosek Prodziekana
 2. po wznowieniu studiów student odbywa kształcenie według programu studiów obowiązującego dla cyklu kształcenia, w ramach którego będzie kontynuował studia
 3. Prodziekan wyznacza na piśmie różnice programowe konieczne do uzupełnienia, wraz z terminem ich uzupełnienia
 4. studentowi wznawiającemu studia nie przysługuje prawo do powtarzania semestru w dalszym toku studiów

Egzamin reaktywacyjny

 1. zdanie egzaminu reaktywacyjnego jest warunkiem wznowienia studiów. Zdaje się go z przedmiotu lub przedmiotów wyznaczonych przez Prodziekana, przewidzianych w planie studiów dla ostatniego zaliczonego roku studiów.
 2. termin egzaminu wyznacza Prodziekan po rozpatrzeniu złożonego wniosku. Wniosek składa się nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem semestru , w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 3. egzamin przeprowadza się nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 4. osoba zdająca egzamin reaktywacyjny ma prawo do składania tego egzaminu w jednym terminie
 5. egzamin reaktywacyjny jest bezpłatny
 6. osoba, która nie przystąpiła do wyznaczonego egzaminu, zobowiązana jest przedstawić Prodziekanowi, nie później niż w terminie 5 dni roboczych  od dnia ustąpienia okoliczności będących przyczyną nieobecności, oryginał zaświadczenie  lekarskiego lub w uzasadnionych przypadkach inne pisemne usprawiedliwienie
 7. nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie oznacza utratę prawa do ubiegania się o wznowienie studiów