Identyfikator

Regulamin:

  1. Identyfikatory zostały stworzone dla indywidualnej personalizacji studenta  kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  2. Wydawane są jednorazowo bezpłatnie na początku studiów.
  3. Student zobowiązany jest dbać o powierzony mu identyfikator.
  4. Obowiązkiem studenta jest noszenie identyfikatora na wszystkich zajęciach, a także podczas odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych.
  5. Zmiana zdjęcia, zagubienie bądź zniszczenie identyfikatora pociąga za sobą skutki finansowe – całkowity koszt wyrobienia nowego identyfikatora ponosi student.
  6. Wydanie nowego identyfikatora odbywa się na wniosek studenta .
  7. Koszt wydania nowego identyfikatora wynosi 10zł .
  8. Płatność za wydanie duplikatu identyfikatora wnoszona jest na indywidualny rachunek bankowy studenta. W tytule przelewu należy wpisać „duplikat identyfikatora”.