Praktyki

Portal do logowania na praktyki

Studencie,

jeśli posiadasz stałe miejsce zameldowania w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i powiecie Łódź-Wschód, na praktyki wakacyjne zapisujesz się poprzez portal stworzony przez Wydział Lekarski na Wirtualnej Uczelni.

Pozostałych studentów prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Informacje ogólne

  1. Wakacyjne praktyki studenckie są obowiązkowe;
  2. Realizowane są w miesiącach: lipiec i  sierpień w miejscu stałego zamieszkania;
  3. Trwają cztery tygodnie i odbywają się zgodnie z programem;
  4. Podstawą zaliczenia jest dostarczenie do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2020 r. podpisanej i opieczętowanej karty praktyk.

Uwaga, studenci mający miejsce zamieszkania poza Łodzią, oraz wszyscy studenci II roku odbywający praktyki w POZ:

Zgodę na odbycie praktyki należy dostarczyć do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego.
Dopilnuj, aby na zgodzie na odbycie praktyk,  zostało wyraźnie zaznaczone czy porozumienie jest wymagane.

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną może wymagać od studenta :

  1. aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno– epidemiologicznych;
  2. zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B;
  3. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  4. ochronnego ubrania medycznego;
  5. identyfikatora.

Zakres praktyk

I rok
Praktyki z zakresu: Opieka nad chorym – 4 tygodnie (120 godzin)

II rok

Praktyki z zakresu: Lecznictwo otwarte (lekarz rodzinny)  – 3 tygodnie (90 godzin)
Praktyki z zakresu: Pomoc doraźna –  1 tydzień (30 godzin)

III rok

Praktyki z zakresu: Choroby wewnętrzne –  4 tygodnie (120 godzin)

IV rok

Praktyki z zakresu: Chirurgia –  2 tygodnie (60 godzin)
Praktyki z zakresu: Intensywna terapia –   2 tygodnie (60 godzin)

V rok

Praktyki z zakresu: Pediatria –  2 tygodnie (60 godzin)
Praktyki z zakresu: Ginekologia  – 2 tygodnie (60 godzin)

Kontakt

Maria Beata Bogucka
tel. 42 272 59 30
e-mail: maria.bogucka@umed.lodz.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Al. Kościuszki 4
90- 419 Łódź, pok. nr 11