Praktyki

Portal do logowania na praktyki

Studencie,

jeśli posiadasz stałe miejsce zameldowania w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i powiecie Łódź-Wschód, na praktyki wakacyjne zapisujesz się poprzez portal stworzony przez Wydział Lekarski na Wirtualnej Uczelni.

Pozostałych studentów prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Informacje ogólne

 1. Wakacyjne praktyki studenckie są obowiązkowe !!!;
 2. Realizowane są one przez studentów Wydziału Lekarskiego w miesiącu lipcu i  sierpniu w miejscu stałego zamieszkania;
 3. Praktyki trwają cztery tygodnie;
 4. Odbywają się one zgodnie z programem;
 5. Podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk następuje wraz z zaliczeniem roku. Podstawą zaliczenia jest dostarczenie do Dziekanatu  podpisanej i opieczętowanej Karty przebiegu praktyk po ich odbyciu;
 6. Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim; choroba dłuższa niż 1 tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres.

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną może wymagać od studenta :

 1. aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno– epidemiologicznych;
 2. zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B;
 3. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 4. ochronnego ubrania medycznego;
 5. identyfikatora, który otrzymaliście w Dziekanacie.

Skierowanie:
można  wygenerować i wydrukować po zamknięciu portalu bez konieczności  stemplowania go  w Dziekanacie. Z wydrukowanym skierowaniem student udaje się do wybranej placówki celem uzyskania szczegółowych informacji.

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną, może wymagać od Uczelni zawarcia Porozumienia na odbycie tych praktyk.

Pamiętaj!!!
Dopilnuj, aby na zgodzie na odbycie praktyk, którą dostarcza się do końca lutego, dla studentów zamieszkałych poza Łodzią, zostało zaznaczone wyraźnie czy jest ono wymagane. Pozwoli to nam szybko i sprawnie załatwić tą sprawę za Ciebie.

Kontakt

Maria Beata Bogucka
tel. 42 272 59 30
e-mail: maria.bogucka@umed.lodz.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Al. Kościuszki 4
90- 419 Łódź, pok. nr 11