Opłaty

Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytet pobiera opłaty za wydanie:

1)      elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
2)      duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł
3)      dokumentów potwierdzających ukończenie studiów:
a) odpisów w tłumaczeniu na język obcy:
– dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
– suplementu do dyplomu – 20 zł,
b) duplikatów:
– dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
– suplementu do dyplomu – 20 zł.

Zarządzenie 2019/18

Terminy

Opłaty za studia student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany wnosić w następujących terminach:

Studenci I roku:

  • I rata – nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
  • II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Pozostali studenci:

  • I rata – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż w terminie do 30 września,
  • II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Ulgi w opłatach

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta może wyrazić zgodę na:

  • zwolnienie w całości lub w części, z opłat za studia lub usługi edukacyjne,
  • rozłożenie opłat na raty,
  • odroczenie terminu płatności.

Wnioski o zwolnienie z opłat student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

  1. wniosek dotyczący opłat za studia:

semestr zimowy – do 20 września
semestr letni – do 31 stycznia

  1. wniosek dotyczący usług edukacyjnych

w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.