Opłaty

Informacje ogólne

Uniwersytet Medyczny pobiera opłaty zgodnie z ustawą  – Prawo o szkolnictwie wyższym związane m.in. z :

 • kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
 • prowadzeniem studiów w języku obcym;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 • prowadzeniem zajęć nieobjętych polanem studiów

Opłaty student wnosi na indywidualny rachunek bankowy. Za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu. W przypadku uchybienia terminom student obciążony jest ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Kwoty księgowane są na koncie studenta najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

Terminy

Opłaty za studia student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany wnosić w następujących terminach:

Studenci I roku:

 • I rata – nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
 • II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Pozostali studenci:

 • I rata – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż w terminie do 30 września,
 • II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Ulgi w opłatach

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta może wyrazić zgodę na:

 • zwolnienie w całości lub w części, z opłat za studia lub usługi edukacyjne,
 • rozłożenie opłat na raty,
 • odroczenie terminu płatności.

Wnioski o zwolnienie z opłat student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

 1. wniosek dotyczący opłat za studia:

semestr zimowy – do 20 września
semestr letni – do 31 stycznia

 1. wniosek dotyczący usług edukacyjnych

w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.