O wydziale

Wydział Lekarski  i Wydział Stomatologiczny powołano do życia w ramach Uniwersytetu Łódzkiego w 1945 roku Rozporządzeniem Ministra Oświaty. Dziekanem Wydziału Lekarskiego został wówczas prof. Wincenty Tomaszewicz, a  Stomatologicznego – prof. Alfred Meissner. W pierwszym roku istnienia wydziałów na Wydział Lekarski przyjęto 340 osób, na Wydział Stomatologiczny- 250.

Cztery  lata później 24 października 1949 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej utworzono samodzielną uczelnię – Akademię Lekarską w Łodzi. Na mocy tego rozporządzenia Wydział Stomatologiczny znalazł się w strukturach Wydziału Lekarskiego jako Oddział Stomatologiczny. W 2001 r. w ramach Oddziału powstała Szkoła Technik Dentystycznych.

Dzisiejsza struktura Wydziału to wynik przemian wprowadzanych w ciągu ostatnich lat.

Obecnie Wydział Lekarski jest jednym z pięciu wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i prowadzi nauczanie  na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz technik dentystycznych pierwszego i drugiego stopnia. Kształci ponad 3500 studentów.

Kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko- dentystycznym odbywa się także w języku angielskim.

W ofercie Wydziału znajdują się studia doktoranckie, na których kształci się prawie 300 studentów  oraz  studia podyplomowe.

W 2014 roku uruchomione zostały studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”. (Coroczna liczba uczestników to 25 osób).

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych, unikania możliwych błędów i przekłamań w analizie statystycznej wyników.

W 2018 pojawiła się nowa oferta studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektów: pn „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku” oraz InterChemMed- Interdyscyplinarne studia doktorancie Łódzkich Uczelni Publicznych.

Wydział Lekarski ma ogromny wkład w odbudowę i przygotowanie nowych kadr lekarzy, lekarzy dentystów oraz specjalistów z dziedzin medycznych w Polsce. Na Wydziale Lekarskim zatrudnionych jest obecnie prawie 577 nauczycieli akademickich, w tym 97 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 77 osoby z tytułem profesora.

Zaplecze kliniczne Wydziału stanowią cztery szpitale.

W nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ulokowano unikatowe w skali kraju laboratoria naukowo- badawcze, Centrum Symulacji Medycznych (otwarte 16 lutego 2018 r.) wykorzystujące  nowoczesne techniki edukacji medycznej w kształceniu studentów , multimedialne Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii czy Centralny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym studenci zdają egzaminy testowe z wielu przedmiotów nauczanych na Wydziale.

W ostatnich  latach funkcjonowania Wydziału Lekarskiego położono szczególny nacisk na doskonalenie procesu kształcenia nauczania. Programy nauczania zostały przebudowane, unowocześniane i zbliżone do programów obowiązujących w uczelniach Europy Zachodniej. Oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby rynku pracy, a także wytyczne Procesu Bolońskiego i Krajowe Ramy Kwalifikacji.