Nostryfikacja dyplomu lekarza

Podstawa prawna

Zasady dotyczące nostryfikacji dyplomów uczelni zagranicznych zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia  (Dz. U. z dnia 24 września 2015r, poz. 1467) oraz na podstawie Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 10/213/2014 z dnia 9.12.2014 w sprawie postępowania zmierzającego do porównania efektów kształcenia dla osób nostryfikujących dyplom lekarza, Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 6/226/2016 z dnia 12.01.2016r w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej  oraz Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 1/244/2017 z dnia 10.10.2017r. sprawie podwyższenia opłaty za przeprowadzanie procedury nostryfikacyjnej.

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura mająca na celu uznanie/brak uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organem właściwym do przeprowadzania procedury w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest rada jednostki organizacyjnej uczelni -Rada Wydziału, uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej:

 1. Osoby zainteresowane wszczęciem procedury nostryfikacyjnej na UM w Łodzi, proszone są o kontakt z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego  w celu umówienia terminu spotkania z  Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania-   dr hab. n. med. Anną Korycką-Wołowiec w celu złożenia wymaganych dokumentów.
 2. Dokumenty składa osobiście osoba zainteresowana.
 3. Dokumenty przyjmowane są dwa razy w miesiącu, od grudnia 2017r do kwietnia 2018r.
 4. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub przez  zagranicznego tłumacza i  poświadczone przez właściwego konsula RP.
 5. O poszczególnych etapach procedury nostryfikacyjnej Kandydaci są informowani odrębnymi mailami oraz listami poleconymi.
 6. Kandydat obowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
  • Podanie o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego zawierające:
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres email osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą
   • pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego
   • data wydania dyplomu
   • nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom
   • nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia zakończone wydaniem dyplomu, z datą wydania świadectwa lub dyplomu, nazwą instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom oraz nazwą państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała dyplom
  • kopia dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu
  • kopia tłumaczenia dyplomu na język polski przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, oryginał do wglądu
  • kopia suplementu do dyplomu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z liczbą godzin i  punktami ECTS, oryginał do wglądu
  • kopia tłumaczenia suplementu na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, a także punktami ECTS, oryginał do wglądu,
  • życiorys, podpisany i datowany.
 7. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w  kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 2695,- zł.
 8. Warunkiem przystąpienia do procedury porównania efektów kształcenia jest wpłacenia w/w kwoty na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 9. W celu uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Kandydat, któremu Rada Wydziału wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds. Nostryfikacji, jest zobowiązany do przystąpienia do testu komputerowego porównującego efekty kształcenia. Test obejmuje 120 pytań z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań).
 10. Warunkiem uznania równoważności  efektów kształcenia uzyskanych przez Kandydata na uczelni macierzystej z efektami kształcenia na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez  Kandydata minimum 55% prawidłowych odpowiedzi .Obowiązuje następująca skala ocen:
  Od 55 % do 64 % pkt.                       – 3,0 (dostateczny)
  powyżej 64 % do 72 % pkt.               – 3,5 (dość dobry)
  powyżej 72 % do 81 % pkt.               – 4,0 (dobry)
  powyżej 81 % do 90 % pkt.               – 4,5 (ponad dobry)
  powyżej 90 % do 100% pkt.              – 5,0 (bardzo dobry)
 1. Warunkiem uznania równoważności dyplomu jest pozytywna opinia Rady Wydziału.

Opłaty

Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w  kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 2695,- zł.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników proponowanych do nauki i przygotowania do egzaminu nostryfikacyjnego

 

Egzaminy

W celu uznania/braku uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kandydat, któremu Rada Wydziału wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds.Nostryfikacji, zostaje zobowiązany do napisania testu komputerowego porównującego efekty kształcenia. Test obejmuje 120 pytań z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań). Warunkiem uznania równoważności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami kształcenia na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 55% prawidłowych odpowiedzi .

Obowiązuje następująca skala ocen:

Od 55 % do 64 % pkt. – 3,0 (dostateczny)
powyżej 64 % do 72 % pkt. – 3,5 (dość dobry)
powyżej 72 % do 81 % pkt. – 4,0 (dobry)
powyżej 81 % do 90 % pkt. – 4,5 (ponad dobry)
powyżej 90 % do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)

Kontakt

Rafał Banaś
samodzielny referent
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Al. Kościuszki 4
90- 419 Łódź, pok. nr 11
Tel. (42) 272 59 24
e-mail: e-mail: rafal.banas@umed.lodz.pl

Przydatne linki

www.cem.edu.pl

konsylium24.pl/testy_edukacyjne

coes.umed.lodz.pl/portal/

 

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty