Nostryfikacja dyplomu lekarza

Osoby zainteresowane wszczęciem procedury nostryfikacyjnej na UM w Łodzi, proszone są o kontakt telefoniczny z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego (tel. 042 272 59 24) celem umówienia terminu rozmowy z Pro-Dziekanem i złożenia wymaganych dokumentów.

Zasady przeprowadzania nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarski Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obowiązujące od 12 stycznia 2016r.:

Nostryfikacja to procedura mająca na celu uznanie/brak uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest rada jednostki organizacyjnej uczelni (Rada Wydziału), uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

Przepisy dotyczące nostryfikacji określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia  (Dz. U. z dnia 24 września 2015r, poz. 1467), Szczegółowy regulamin został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego nr 6/226/2016 z dnia 12.01.2016r.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu telefonicznie uzgadnia termin złożenia dokumentów (tel. +48 42 272 59 24). Dokumenty składa osobiście osoba zainteresowana

u Prodziekana ds. Programu Studiów i Ewaluacji, w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, I piętro, pokój nr 11.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.VIII 2015r.

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 10/213/2014 z dnia 9.12.2014r i nr 6/226/2016 z dnia 12.01.2016r. Kandydat obowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

Podanie o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

 1. Podanie o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego zawierające
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail  osoby ubiegającej się o  nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą
  • pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego
  • data wydania dyplomu
  • nazwa państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom
  • nazwa świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia zakończone wydaniem dyplomu, datą wydania świadectwa lub dyplomu, nazwa instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom oraz nazwa państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała dyplom
  1. kopia dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu
  2. tłumaczenie dyplomu na język polski tłumaczone przez tłumacza przysięgłego
  3. kopia suplementu do dyplomu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z liczbą godzin i punktami ECTS oraz oryginał suplementu do wglądu
  4. kopia tłumaczenia suplementu na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, a także punktami ECTS, oryginał do wglądu,
  5. życiorys, podpisany i datowany.

Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości:bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglychlub przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

W celu uznania/braku uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Kandydat, któremu Rada Wydziału wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds.Nostryfikacji, zostaje zobowiązany do napisania testu komputerowego porównującego efekty kształcenia. Test obejmuje 120 pytań z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań). Warunkiem uznania równoważności  efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej

z efektami kształcenia na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 55% prawidłowych odpowiedzi .

Obowiązuje następująca skala ocen:

Od 55 % do 64 % pkt. – 3,0 (dostateczny)
powyżej 64 % do 72 % pkt. – 3,5 (dość dobry)
powyżej 72 % do 81 % pkt. – 4,0 (dobry)
powyżej 81 % do 90 % pkt. – 4,5 (ponad dobry)
powyżej 90 % do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)

 

Koszt porównania efektów kształcenia jest zawarty w kosztach procedury nostryfikacyjnej i  wynosi 2500,- zł..

Warunkiem przystąpienia do porównania efektów kształcenia jest wpłacenia w/w kwoty na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

O poszczególnych etapach procedury nostryfikacyjnej Kandydaci są informowani odrębnymi mailami oraz listami poleconymi.

Wykaz podręczników proponowanych do nauki i przygotowania do egzaminu nostryfikacyjnego

Informacje dodatkowe

Rafał Banaś
samodzielny referent
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Al. Kościuszki 4
90- 419 Łódź, pok. nr 11
Tel. (42) 272 59 24
e-mail: e-mail:rafal.banas@umed.lodz.pl

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty…

 Przydatne linki…

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory