Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.)

 

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);

 

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);

 

 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.

 

 • Zasady ubiegania się o stopnie, stanowiska i tytuł naukowy – Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 346/2011 (wraz z załącznikiem)

 

 • Zarządzenie Nr  4/2013
  z dnia 24 stycznia 2013
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 11/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, ze zm.