Procedura

Do WNIOSKU  o wszczęcie postępowania należy załączyć:

1. Rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w 4 egzemplarzach ( 3 mogą mieć formę plików PDF na nośnikach danych, 1 egzemplarz w formie papierowej w miękkiej oprawie bądź w twardej oprawie z wytłoczonym na niej imieniem i nazwiskiem).

2.  OŚWIADCZENIE KANDYDATA

3.  POZYTYWNĄ OPINIĘ  promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej

4. Wykaz dorobku naukowego, w tym prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę

5.   OŚWIADCZENIE wszystkich współautorów określające ich wkład w powstanie artykułu lub monografii, jeżeli dorobek stanowi autorstwo dwóch lub więcej osób

6.

  • opinię właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań dotyczących rozprawy doktorskiej,
  • kopię wniosku, który był składany do właściwej komisji bioetycznej w celu wydania opinii,
  • projekt eksperymentu medycznego, który był składany do właściwej komisji bioetycznej w celu wydania opinii
    lub
    oświadczenie, że zgoda nie jest wymagana, potwierdzone przez promotora

7. Raport potwierdzający pozytywne sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ podpisane przez promotora.

8. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego

9. Informacja o przebiegu kształcenia Kandydata w Szkole Doktorskiej

Jeżeli rozprawa doktorska ma formę tzw. „zszywki” prosimy o zapoznanie się z informacjami w kole „rozprawa w formie zszywki”.

Rada Nauk Medycznych wyznacza co najmniej 3 recenzentów.

Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz podmiotu, którego pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

Rada Nauk Medycznych dopuszcza do obrony kandydata, który uzyskał co najmniej 2 pozytywne recenzje.

Rada powołuje komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej 7 członków Rady oraz recenzentów i promotorów.

UWAGA – w przypadku osób, które złożyły wniosek o wyznaczenie promotora po 1 stycznia 2022 r. warunkiem przystąpienia do obrony jest opublikowanie jako jedyny pierwszy autor co najmniej jednej pracy oryginalnej (bez kazuistyki) w czasopiśmie o punktacji wynoszącej co najmniej 40 pkt, zamieszczonym w obowiązującym WYKAZIE czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Obecnie obrony rozpraw doktorskich odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym – w tym celu należy złożyć WNIOSEK.

Przed dopuszczeniem do obrony w trybie zdalnym należy złożyć OŚWIADCZENIE.

W przypadku obrony przeprowadzanej w  trybie stacjonarnym Przewodniczący Rady Nauk Medycznych może wyrazić zgodę na uczestniczenie recenzentów w trybie zdalnym. Recenzent
zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa w obronie w trybie zdalnym na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

Termin obrony wyznaczany jest przez Prodziekana ds. Nauki, o terminie kandydat informowany jest drogą e-mailową.
Przed obroną rozprawy doktorskiej w formie zdalnej istnieje możliwość przeprowadzenia próby –  w tym celu należy wysłać e-mail na adres ewelina.plocinska@umed.lodz.pl.

1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu przed Komisją doktorską w obecności co najmniej połowy składu komisji, w tym co najmniej 2 recenzentów.
2. Promotor przedstawia sylwetkę i dorobek naukowy doktoranta.
3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, Przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.
4. Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.
5. Przewodniczący Komisji doktorskiej otwiera publiczną dyskusję.
6. Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia swoje stanowisko.
7. Po zakończeniu części jawnej posiedzenia odbywa się tajna narada Komisji, na której przeprowadza się głosowanie.

Rada Nauk Medycznych podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora.

Wręczenie dyplomu doktorskiego ma miejsce na uroczystym posiedzeniu Senatu.

Rozprawa doktorska może uzyskać wyróżnienie Rady Nauk Medycznych w przypadku gdy co najmniej dwóch recenzentów wnioskowało o jej wyróżnienie oraz został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. prace wchodzące w skład spójnego tematycznie zbioru, będącego formą rozprawy doktorskiej, posiadają łączny współczynnik wpływu Impact Factor wynoszący co najmniej 3 punkty;
2. wyniki badań będących przedmiotem rozprawy doktorskiej zostały opublikowane lub przyjęte do druku w formie publikacji oryginalnej lub cyklu publikacji w czasopismach o łącznym współczynniku wpływu Impact Factor wynoszącym co najmniej 3 punkty w terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej, a doktorant jest ich pierwszym autorem.

W  terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej należy złożyć do Przewodniczącej Rady Nauk Medycznych pisemną informację o publikacjach ogłoszonych lub przyjętych do druku, wraz z kopią publikacji lub listem od redakcji czasopisma, poświadczającym przyjęcie pracy do druku.

Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Dyplom w języku obcym wydawany jest na pisemny wniosek – WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA. Za wydanie odpisu w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Wpłaty  za odpis dyplomu należy dokonać na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

W tytule przelewu należy wpisać następującą informację:

-Imię i Nazwisko doktoranta,
-Wydział Lekarski,
-opłata za odpis dyplomu doktorskiego.