Urlopy naukowe

Urlopy naukowe (§96) Statutu UM

  1. Szczegółowy tryb udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu określa Senat  w drodze uchwały.
  2. Płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem Medycznym może udzielić Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, kierownika katedry i radę wydziału. Urlop ten może zostać udzielony nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w wymiarze nieprzekraczającym roku.
  3. Płatnego urlopu naukowego może udzielić Rektor nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską na umotywowany wniosek zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i Dziekana, w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.
  4. Urlopu bezpłatnego dla celów naukowych może udzielić Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i Dziekana.
  5. Płatny urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po przeprowadzeniu co najmniej 15 lat w uczelni, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Łączny wymiar urlopu w całym okresie zatrudnienia nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku, gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.
  6. Urlopu, o którym mowa w ust. 5 udziela Rektor na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza podmiotu leczniczego, z którym Uniwersytet Medyczny zawarł umowę. Do orzeczenia dołącza się pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, złożony w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
  7. Szczegółowy tryb wydania orzeczenia lekarskiego oraz procedurę odwoławczą w przypadku płatnego urlopu dla poratowania zdrowia określa Ustawa.
  8. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu innego niż dla poratowania zdrowia, Rektor bierze pod uwagę uzasadnioną potrzebę skorzystania z takiego urlopu oraz fakt, że urlop nie spowoduje zakłócenia toku pracy jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wnioskujący.