Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z dnia 04.06.2010 r.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218 z dnia 22.11.2010r. poz.1438);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 153 z dnia 22.06.2011r., poz. 753 );
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.04.2012 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dziennik Ustaw RP Poz. 532 z dnia 13.05.2012 r.
  • Uchwała Senatu UM w Łodzi nr  461/2012

 

Termin składania wniosków 03.06.2013 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2014 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik) i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2013 r. na adres urszula.kolanowska@umed.lodz.pl oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego pokój 10.

 

Załącznik: Wzór wniosku ( wszystkie wnioski w jednym pliku )

1- Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową 2014 r.
2- Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – nowe
3- Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – kontynuowane

We wniosku Nr 1 należy w pkt D wpisać temat nowy (z wniosku nr 2) lub temat kontynuowany (z wniosku nr3)

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Lekarskiego
dr hab. n.med. prof. nadzw. Adam Antczak