Wszystkie posty wydzial.lekarski

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  10.04.2019 r.

godz. 1200                  lek. Sebastana Żabierka

p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1300                  lek. Ewy Burchard

p.t. „Wpływ dysfunkcji prawej komory serca na rokowanie krótkoterminowe i odległe w grupie pacjentów  z przewlekłą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutowa będących w II-III klasie czynnościowej wg NYHA.”

Promotor
dr hab. Michał Kidawa

Recenzenci
prof. dr hab. Zenon Gawor
dr hab. Filip M. Szymański

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  27.03.2019 r. godz. 1100                  Agaty  Gabryelskiej

p.t. „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HIF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego.”
Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
Recenzenci
dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Marek Niedoszytko

godz. 1200                  lek. Piotra Łabętowicza

p.t. „Badania anatomiczne i radiologiczne tętnicy głębokiej uda.”.
Promotor:            prof. dr hab. Michał Polguj
Recenzenci
dr hab. Adam Kosiński
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

godz. 1300                  lek. dent.  Agnieszki Kozubskiej

p.t. „Ocena stanu jamy ustnej z uwzględnieniem wybranych parametrów odporności nieswoistej oraz potrzeb leczniczych dzieci dotkniętych osteogensis imperfecta.”
Promotor:            prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci
prof. dr hab. Dorota Olczyk-Kowalczyk
prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

dnia  03.04.2019 r.

godz. 1100                  lek. Małgorzaty Wajdlich

p.t. „Ocena efektu hemodynamicznego podania analogu GLP-1-liraglutydu u chorych z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek.”
Promotor:            prof. dr hab. Michał Nowicki

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk
dr hab. Paweł Ptaszyński

godz. 1200                  lek. Elżbiety Iskierka-Jażdżewskiej

p.t. „Znaczenie prognostyczne wariuantów polimorficznych genu CRBN u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem.”
Promotor:            prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
dr hab. Dominik Dytfeld

godz. 1300                  lek. Marcina Ojrzanowskiego

p.t. „Wartość diagnostyczna i prognostyczna wczesnej strategii wielomarkerowej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.”
Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
Recenzenci
dr hab. Monika Kosmala-Przewłocka
dr hab. Agata Bielecka-Dabrowa

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  27.02.2019 r.

godz. 1200  mgr Aleksandry Kopeć
p.t. „Ocena częstości występowania i czynników ryzyka pachowego syndromu sieci u pacjentek po zabiegu chirurgicznym w obrębie gruczołu piersiowego.’
Promotor
dr hab. Dariusz Nejc
Recenzenci
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
prof. dr hab. Dawid Murawa

godz. 1300  mgr Joanny Krawczyk
p.t. „Ocena ochronnego oddziaływania lęku przed śmiercią, percepcji powodów do życia i wrażliwości na ból wobec osób zagrożonych samobójstwem.”
Promotor
prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz
Recenzenci
prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk

dnia  06.03.2019 r.

godz. 1100   mgr Grzegorza Rajewskiego
p.t. „Ocena wpływu nawigacji komputerowej na orientację implantów w endoprotezoplastyce pierwotnej stawu kolanowego.”
Promotor
prof. dr hab. Marek Synder
Recenzenci
prof. dr hab. Paweł Małdyk
dr hab. Wojciech Strzyżewski

godz. 1200  mgr Joanny Chrobak-Bień
p.t. „Analiza czynników wpływających na jakość życia i akceptację choroby u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw.  Anita Gąsiorowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Oracz
prof. dr hab. Maria Kłopocka

dnia  13.03.2019 r.

godz. 1200  lek. Dariusza Krzyczmanika
p.t. „Poszukiwanie zbieżności objawów klinicznych i wyników panendoskopii u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska
Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
dr hab. prof. nadzw. Krystian Andrych

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

NABÓR NA FAKULTETY NA WYDZIALE LEKARSKIM UM W ŁODZI

Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza nabór na fakultety organizowane dla studentów kierunku lekarskiego prowadzone od roku akademickiego 2019/2020.

Ofertę fakultetów mogą składać przedstawiciele wszystkich Wydziałów.

 

Fakultety prowadzone będą w następującym wymiarze godzinowym:

 

Rok studiów Liczba godzin Grupa seminaryjna
I 15h  (5 spotkań x 3 h) 24 osoby

 

II 15h  (5 spotkań x 3 h) 24 osoby

 

III 15h  (5 spotkań x 3 h) 24 osoby

 

IV 25 h (7 spotkań x 3 h + 1 spotkanie x 4 h) 24 osoby

 

V 15h  (5 spotkań x 3 h) 24 osoby

 

 

Oferty fakultetów proszę wysyłać na adres: operacja.integracja-lekarski@umed.lodz.pl do dnia 4 lutego 2019 r.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  30.01.2019 r.

godz. 1100                  lek. Katarzyny Woickiej-Kolejwa
p.t. „Ocena klinicznych i immunologicznych predyktorów remisji astmy wczesnodziecięcej.”

Promotor
prof. dr hab. Iwona Stelmach

Recenzenci
prof. dr hab. Anna Bręborowicz
dr hab. Bolesław Kalicki

 

godz. 1200                  lek. Joanny Miłkowskiej-Dymanowskiej

p.t. „Zastosowanie telemetrii w ocenie czynników predykcyjnych zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Wojciech Piotrowski

Recenzenci
prof. dr hab. Ewa Jassem
dr hab. Grzegorz Brożek

 

godz. 1300                  mgr Mateusza Nowickiego

p.t. „Ocena wybranych elementów niszy szpikowej u pacjentów poddanych autologicznej transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych.”

Promotor
dr hab. Anna Smigielska-Kapłon

Recenzenci
prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda
prof. dr hab. Lidia Gil

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  09.01.2019 r.

godz. 1200                  lek. Krzysztofa Jeziornego

p.t. „Poszukiwanie wczesnych markerów ryzyka wystąpienia obrzęku mózgu na podstawie badań obrazowych u dzieci z kwasicą ketonową w przebiegu nowo rozpoznanej cukrzycy typu 1.”

Promotor
dr hab. Agnieszka Zmysłowska

Recenzenci
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
dr hab. Joanna Nazim

godz. 1300                  lek. dent. Rafała Stelmacha

p.t. „Badania nad lokalizacją, składem chemicznym i budową kamieni ślinowych.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

Recenzenci
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
prof. dr hab. Marzena Dominiak

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4  ,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  28.11.2018 r. godz. 1100 mgr Małgorztay Domowicz

p.t. „Charakterystyka przeciwciał antylipidowych w przebiegu stwardnienia rozsianego.”
Promotor:
dr hab. Anna Jurewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Fiszer
prof. dr hab. Andrzej Głąbiński

godz. 1200  lek. Kamili Ociepa

p.t. „Ocena ekspresji wybranych białek ścieżki JAK/STAT w dermatozach o podłożu autoimmunologicznym z zajęciem błony śluzowej jamy ustnej.”
Promotor:
dr hab. Agnieszka Żebrowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Owczarek
dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

godz. 1300   mgr Beaty Barwińskiej

p.t. „Ocena rozprawy, prawne i estetyczne aspekty podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u chorych na nowotwór.”

Promotor:
dr hab. Dariusz Nejc

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
dr hab. prof. nadzw. Dawid Murawa

 

dnia  05.12.2018 r. godz. 1100  lek. dent. Krzysztofa Wróbla

p.t. „Zmienność wybranych wskaźników fizjologicznych osocza krwi na modelu mysim zjawiska analgezji, generowana alkoholem etylowym.”

Promotor:
prof. dr hab. Bożena Witek

Recenzenci:
prof. dr hab. Zofia Dzierżewicz
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Formicki

godz. 1200  lek. Katarzyny Kalita

p.t. „Diagnostyczna wartość własnej optymalizacji sonoelastografii kompresyjnej dla oceny zwłóknienia wątroby w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C.”

Promotor:
prof. dr hab. Jacek Kuśmierek

Recenzenci:
prof. dr hab. Agata Majos
prof. dr hab. Krzysztof Simon

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI WAKACYJNE I STUDIA

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych UM zapraszają studentów, doktorantów i pracowników uczelni do udziału w bezpłatnych kursach językowych.

Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka i przygotowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na praktykę 2018/2019 oraz studia 2019/2020.

Zapisy przyjmuje Justyna Strumiłło (Dział Współpracy Zagranicznej):
Muszyńskiego 2, pok.  3.07 (II piętro)

Zapisy rozpoczynają się od 24.10.2017 i będą trwać do wyczerpania miejsc.

Godziny trwania zapisów: 8.00-17.00

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ oraz data pierwszych zajęć GODZINY SALA LEKTOR
ANGIELSKI poniedziałek, 5.11 17.30-19.45 326 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawansowany wtorek, 6.11 18.00-20.15 306 mgr Sławomir Wysocki
ANGIELSKI zaawansowany czwartek, 8.11 18.00- 20.15 302 mgr Sławomir Wysocki
NIEMIECKI zaawansowany wtorek, 6.11 17.00- 19.15 305 mgr Anna Nazarska Brzeska
NIEMIECKI wtorek, 6.11 17.00- 19.15 325 mgr Anna Piotrowska
HISZPAŃSKI poniedziałek, 5.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
HISZPAŃSKI zaawansowany środa, 7.11 17.30- 19.45 306 mgr Ewa Palmąka
FRANCUSKI czwartek, od 29.11 17.00- 19.15 307 dr Łukasz Szkopiński
WŁOSKI środa, 7.11 17.30- 19.45 304 mgr Anna Walęcka

 

Kurs skierowany jest do osób, które znają język przynajmniej na poziomie podstawowym.