Opłaty

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 reguluje Uchwała Senatu nr 4/206 z dnia 22.09.2016
Zobacz uchwałę

Informacja w sprawie opłat za studia niestacjonarne (wieczorowe) w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za studia student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany wnosić w następujących terminach:

Studenci I roku:
I rata – nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Pozostali studenci:
I rata – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż w terminie do 30 września,

II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Warunki i tryb zwalniania z opłat:

Studentowi może być przyznana ulga w opłatach za studia za okres nieprzekraczający łącznie dwóch semestrów.

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta może wyrazić zgodę na:

* – zwolnienie w całości lub w części, z opłat za studia lub usługi edukacyjne,

* – rozłożenie opłat na raty,

* – odroczenie terminu płatności.

Wnioski o zwolnienie z opłat student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

1. wniosek dotyczący opłat za studia:

a) za semestr zimowy – do 20 września 2016r.

b) za semestr letni – do 31 stycznia 2017r.

2. wniosek dotyczący usług edukacyjnych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.

Wnioski o rozłożenie opłat na raty lub odroczenie terminu płatności student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

1. wniosek dotyczący opłat za studia:

a) za semestr zimowy:

– student I roku – do 10 października 2016r.

– student pozostałych lat studiów – do 20 września 2016r.

b) za semestr letni – do 31 stycznia 2017r.

2. wniosek dotyczący usług edukacyjnych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory