Reaktywacja

Kto może się ubiegać o zgodę na wznowienie studiów:

 • osoba, która zrezygnowała lub została skreślona z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów
 • osoba, u której od daty złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy studentów minęło nie więcej niż 3 lata
 • osoba, która została skreślona z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może się ubiegać o wznowienie studiów, gdy kara wydalenia została zatarta w trybie i na zasadach określonych w ustawie
 • osoba, która złoży w dziekanacie odpowiedni wniosek, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
 • uprawnienie do wznowienia studiów jest jednorazowe
 • wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem semestru

Egzamin reaktywacyjny

 • zdanie egzaminu reaktywacyjnego jest warunkiem wznowienia studiów. Zdaje się go z przedmiotu lub przedmiotów wyznaczonych przez Dziekana, przewidzianych w planie studiów dla ostatniego zaliczonego roku studiów.
 • termin egzaminu wyznacza Dziekan po rozpatrzeniu złożonego wniosku. Wniosek składa się nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem semestru , w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 • egzamin przeprowadza się nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 • osoba zdająca egzamin reaktywacyjny ma prawo do składania tego egzaminu w jednym terminie
 • egzamin reaktywacyjny jest bezpłatny
 • osoba, która nie przystąpiła do wyznaczonego egzaminu, zobowiązana jest przedstawić Dziekanowi usprawiedliwienia nieobecności, nie później niż 5 dni od daty egzaminu
 • nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie oznacza utratę prawa do ubiegania się o wznowienie studiów

 

Wznowienie studiów

 • decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor na wniosek Dziekana
 • przedmioty lub praktyki zawodowe , zaliczone przez studenta wznawiającego studia przed złożeniem rezygnacji lub skreśleniem z listy studentów, mogą zostać uznane przez Dziekana na zasadach określonych w Regulaminie Studiów
 • student wznawiający studia jest zobowiązany do odpłatnego wyrównania różnic programowych
 • studentowi wznawiającemu studia nie przysługuje prawo do powtarzania semestru w dalszym toku studiów

 

Podstawa prawna – uchwała 495/2016

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory