Konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

Konkurs otwarty na stanowisko kierownika

Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

 

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy oraz- w przypadku funkcji kierowniczej- deklarację o spełnieniu warunków określonych w § 85 ust. 3;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

– nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

– korzysta z pełni praw publicznych;

 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 19.03.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska