Konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

Konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej- 1 etat

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne wyższe studia w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają dyplom lekarza, stopień naukowy doktora oraz posiadają II stopień specjalizacji w dyscyplinie odpowiedniej dla jednostki organizacyjnej, w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 5. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia
 6. zaświadczenie o specjalizacji (jeżeli jest wymagane na danym stanowisku)
 7. świadectwo zdrowia
 8. życiorys
 9. fotografię
 10. świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych)
 11. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według zasad International Citation Reports (Impact Factor)
 12. prawo wykonywania zawodu (jeżeli jest wymagane na danym stanowisku)
 13. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

– nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

– korzysta z pełni praw publicznych

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Dokumenty należy składać do dnia 09.03.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska